A espai Téntol oferim una atenció individualitzada per a nins i adolescents i les seves famílies. La intervenció psicològica es durà a terme utilitzant estratègies i tècniques d’intervenció partint de les característiques i necessitats de cada nin, sempre tenguent en compte tots els àmbits on es mou, família, escola (tutors, equips d’orientació i direcció) i entorn social (amics). A més, depèn de la problemàtica que presenti la intervenció es durà a terme de forma directa amb el nin o adolescent o de manera indirecta a través dels pares i/o professors, per això la seva implicació és fonamental.

El nostre objectiu és solucionar la problemàtica actual del nin, reduint o eliminant la simptomatologia, comportaments problemàtics o altres dificultats i aportar estratègies per el seu benestar bio-psico-social.

Cas-Capità-acoge-clases-grupales-de-refuerzo-escolar.-e1384262789257

Trastorns del neuro-desenvolupament

– Trastorns per dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat.

– Trastorns de l’espectre autista

– Trastorns de l’aprenentatge

– Trastorns per tics i de la Tourette

 

Trastorns del comportament, d’ansietat i de l’estat d’ànim

– Fòbies i trastorns d’ansietat

– Trastorns depressius

– Alteracions derivades per processos de dol

 

 

Altres aspectes

Trastorns de la son

Trastorn del control d’esfínters (encopresis, enuresis)

Maltractaments a la infància

Trastorns per abusos sexuals

Trastorns per abús de substàncies

Bullying

Altes capacitats

Autoestima i autoconcepte

Entrenament de les habilitats socials

 

 

La pedagogia s’encarrega de la metodologia i les tècniques que s’apliquen a l’educació per afavorir l’aprenentatge en els alumnes. Una disciplina que treballa de manera holística treballant amb la comunitat educativa: context familiar, social i escolar amb l’objectiu de millorar el benestar dels estudiants.

Cas-Capità-acoge-clases-grupales-de-refuerzo-escolar.-e1384262789257

La reeducació pedagògica. És la intervenció educativa específica orientada als alumnes que mostren alguna dificultat concreta d’aprenentatge vinculada a la presencia d’algun trastorn específic així com també es útil i beneficiosa per aquells nins o joves que vulguin potenciar el seu rendiment. La reeducació a diferencia del reforç escolar no es centra únicament en el desenvolupament acadèmic sinó que també intervenen els factors emocionals i conductuals.

 

Trastorns en les dificultats d’ensenyança-aprenentatge:

Impulsivitat

Hiperactivitat

Trastorn d’espectre autista (Asperger)

Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

Trastorn per dèficit d’atenció (TDA)

Dificultats en el procés de adquisició de la lectoescriptura

Dislèxia

Discalculia

Disgrafia-Disortografia

Resolució de conflictes

Dificultats d’atenció i concentració.

Autoestima i autoconcepte

Entrenament de les habilitats socials

 

orientacio

El servei d’orientació educativa es defineix com un procés d’ajuda sistemàtica i especialitzada que s’ofereix a les persones, ja sigui individualment o en grup, en tots els aspectes (personal, acadèmic i professional) al llarg de la seva vida. La finalitat d’aquesta disciplina és aconseguir el desenvolupament capacitats, valors i competències de les persones, per a que puguin ajustar-se al context social, acadèmic, professional o ocupacional on viuen.

Des de l’espai Téntol ajudam als nins i adolescents a elegir el seu futur professional, la seva orientació vocacional mitjançant entrevistes i proves psicotècniques d’intel·ligència, aptituts i preferències, així com també, totes les sortides professionals i acadèmiques que tenen el seu abast amb l’objectiu d’ajudar-los en el seu procés cap a la professionalització i vida adulta.

Què és?

La psicologia forense és la disciplina que examina els aspectes de la conducta humana directament relacionada amb el procés legal i la pràctica professional de la psicologia. El psicòleg forense és el professional que elabora informes pericials, assessora advocats, jutges i persones en general davant el procés judicial.

psicologia-juridica-ambito-familiar
informe

 

A Téntol elaboram informes psicològics pericials dins les diferents àrees del dret (penal, família, laboral, menors) aquest aplica els seus coneixements en psicologia per a auxiliar en els processos judicials la presa de decisió.

A més, elaboram contrainformes, aquest és un informe que fa referència a un altre informe pericial on s’analitzen possibles errors en la metodologia emprada, en l’anàlisi de les dades obtingudes, en les consideracions forenses realitzades, etc.

  • Assessorament a advocats, jutges i persones en general.
  • Assessorament al client davant el procés judicial i “acompanyament” durant aquest procés,
  • orientant cap al tractament clínic que sigui necessari si ho necessita.
  • Assistència als judicis.
  • Es realitzen avaluacions d’incapacitat laboral així com l’elaboració d’ informes per dur endavant processos d’incapacitacions.
  • Es realitzen avaluacions de maltracte psicològic en casos de violència de gènere i elaboració d’informes pericials.
  • Es realitzen informes tècnics pels jutjats o per advocats en processos de ruptura de parelles amb fills com separacions, divorcis, així com recomanacions de custòdia.
  • També avaluacions psicològiques dels menors sol·licitades pels progenitors.
  • Es realitzen informes en el processos de tuteles, acolliments i adopcions.
  • Es realitzen informes en l’àmbit de menors, així com també, l’avaluació de presència d’abús sexual infantil i els possibles danys psíquics , lesions i seqüeles a causa d’aquest maltractament.